Misijní neděle

 

K vyučování dětí o rozdílných národech jejich zvyklostech, kulturách, ale hlavně také o Božím plánu pro člověka jsme se rozhodli už dávno. Shromažďovali jsme skutečné příběhy, fotografie, recepty… Proto jsme v našem týmu velmi uvítali organizaci BGMC, která nabízí všechny tyto informace již zpracované. Jestli vás při čtení těchto řádků napadá slovo „multikulturní výchova“, tak je to správně. Naše setkávání s dětmi jsou vlastně jakousi multikulturní lekcí obohacenou o Boží perspektivu. V úvodu bychom vám práci BGMC rádi představili, později již budeme doplňovat programy zážitky a reflexe dětí, mezi kterými vyučování proběhlo.

Máte se tedy na co těšit 🙂

Chceme děti v církvi učit o misii, aneb o čem všem je BGMC?

BGMC – Výzva k misii pro chlapce a děvčata

Je  misijní  vzdělávací  program  pro  všechny děti  nejen v  křesťanském  prostředí. Je to zkratka,  která  doslova  znamená “Boys and Girls Missionary Challenge. ”Zdroje získané z BGMC se využívají k tomu, aby našim misionářům zajistily jakékoliv potřeby a pomůcky, které potřebují k evangelizaci po celém světě. BGMC vede děti tak, aby chápaly, měly zájem, modlily se za lidi jiných národností. Jednoduše řečeno, aby neměly předsudky.

Misijní besídky mají dvojí záměr:

  1. Zasáhnout děti ve světě
  2. Probudit soucit v srdcích dětí.

Vize:Připravit děti, aby porozuměly, měly zájem, modlily se, dávaly a byly schopny mluvit s nevěřícími kamarády o Bohu.

Definice misijního vzdělávání dětí: Tento program  byl  založen,  aby  pomáhal  církvi  zapojit  děti do světové  evangelizace.  Coby dětská misijní agentura má  za  cíl  budovat v životě mladých lidí misijní povědomí, zájem o misii, účast na ní  a  představit  Kristovo Velké  poslání  dětem  od  nejútlejšího věku.

Misijní vzdělávání dětí zahrnuje:

  • mysl dítěte naplněnou poznáním (misijní povědomí)
  • srdce dítěte plné péče a slitování (misijní zájem
  • ruce dítěte, které  jednají  podle poznání a vnímání srdce (misijní účast)

Misijní  povědomí zahrnuje  multikulturní  vzdělání – uvádí  dítě do úchvatného, kulturně rozmanitého světa pomocí obrázků, zvuků,  vůní,  chutí  a  způsobu  života  jiných  kultur.

Misijní zájem zahrnuje teologii (vyučování), pomocí něhož se dítě dozvídá, kým Bůh je, vysvětlení trojice, jakou roli na misijním poli sehrává Bůh Otec, Bůh Syn i Bůh Duch svatý.

Misijní účast zahrnuje praktickou osobní reakci a závazek vůči Velkému poslání – nabídku času, schopností nebo i financí. Součástí tohoto úkolu je také  záměr  a  snaha  vést  děti  jednou  měsíčně  k modlitbám za ostatní národy.

BGMC poskytuje víc než jen provozní materiál 

Snaží se zaměřit především na děti celého světa tím, že přispívá na děti ulice, dětské domovy (sirotčince), programy zaměřené na krmení hladových, studny na vodu, školní pomůcky, platí  dětem  tábory,  dále  tvorbu  dětských  televizních  pořadů  a filmů a mnohé další!  Také platí materiály překládané do různých jazyků, aby si je lidé mohli číst ve svém rodném jazyce. Stojí za překlady vyučovacích programů JBQ, Royal Rangers, Mpact Clubs, dětské církve a lekcí nedělních škol do mnoha různých jazyků po celém světě. Průzkum provedený mezi misionáři ukázal, že většina z nich přijala své povolání na misii už v dětství. Pokud nepovedeme děti k zájmu o misii, jak si je Bůh může povolat? Je také misijní vzdělávací program. Děti se v rámci nedělních besídek dozvídají o nejrůznějších  světových  potřebách  a  mají  touhu  nějak  pomoct.  Ježíš  nám  přikázal,  abychom  se starali o potřebné. Pravidelné systematické dary na misii budují v dětech štědrého ducha. Napomáhají k tomu, aby děti nebyly tolik soběstředné. Děti se učí pomáhat druhým skrze požehnání, které ony samy dostaly. Děti, které si uvyknou dávat ze svých finančních prostředků na misii, budou i v dospělosti ochotné investovat do misie.   Poskytuje učební materiály pro výuku dětí o misii. Chceme, aby se děti učily o různých  zemích  světa,  národnostních  skupinách  a  misionářích.  Chceme,  aby  děti  přijaly  a milovaly lidi takové, jací jsou, a aby věděly, že Bůh miluje všechny lidi. BGMC  nabízí  na  CD materiály pro  misijní vzdělávání dětí na jeden rok. CD obsahuje dvanáct  lekcí  pro  školní  děti  a  dvanáct  lekcí pro  předškoláky.  Příručka  vždy  představuje 12 různých zemí. Každá lekce zahrnuje údaje o dané zemi, loutková představení, názorné ukázky, biblické obrázky, pravdivé misijní příběhy,  recepty, prezentace  atd..  Učitel  má tak  spolu  s  každou  lekcí  k  dispozici  plně zpracovaný  materiál.