1. Doplněno 20 nových her a hraček! (for English version roll down)

Prázdniny odpočinek, nebo výzva

Kdo se určitě nejvíce těší na prázdniny jsou naše děti a jejich paní učitelky. Pro nás rodiče to většinou znamená zajistit program na 60 dní. A že takový program může být opravdu pestrý! Rodinná dovolená, tábor, dobrodružství u babičky s dědou. Občas nás ale zaskočí nějaký bacil, nebo prostě “domácí nuda”.

Pro takové případy máme u nás v klubu KidzTown půjčovnu hraček. Neokoukané hračky a hry mohou obohatit chvíle vašich dětí, a přitom za zlomek ceny.

Nabízíme cca 80 hraček a her, které si můžete vyzvednout v Kolíně V Zídkách a po dohodě opět přijít vrátit. Uvítáme vaše nápady a návrhy, jaké hračky poptáváte.

Více informací na: saseku@seznam.cz, sms zprávy na tel: 731504356

Případné dotazy, rezervace, prosím pište na meil: saseku@seznam.cz, nebo na FB stránky Dětský klub KidzTown..

Půjčovna hraček MC KidzTown

Naše půjčovna není v žádném případě komerční záležitostí. Přejeme si, aby byla pomocí        a inspirací maminkám z Kolína a okolí, při trávení společného času s dětmi. Často, jako rodiče, pořizujeme dětem hračky ke speciálním příležitostem jako jsou vánoce, nebo narozeniny. Nezřídka se stává, že jsou děti přesyceny, nebo, že o hračku nemají takový zájem, jak jsme předpokládali.

A proto tu jsme. Nabízíme hračky, které nemusíte kupovat. Zaměřujeme se především na hračky dřevěné, edukativní, zvukové aj. Ne vždy jde o hračky nové. Tak neváhejte a přijďte se podívat do našeho KidzTown centra.

 

Kritéria pro zařazení nebo vyloučení hračky

V naší půjčovně nám jde především o specifický rozvoj dětí v těchto dovednostech:

 • Sluchová stimulace
 • Koordinace oko-ruka
 • Rozeznání velikosti, tvaru, barvy
 • Rozvoj prostorového vnímání
 • Podpora komunikačních dovedností
 • Počítání, poznávání hodin, času
 • Rozvoj motor. schopností, koordinace rukou
 • Vnímání – příčiny a následku
 • Podpora environmentálního myšlení

Tato kritéria nám pomohla obzvláště při pořizování sbírky hraček a her pro vaše děti. Proto zde nenajdete hračky elektronické, bojové, ani hry na PC, PSP atd…

Pokud hledáte hračky, které v nabídce nejsou, můžete vyplnit „doporučující list“ a pokud hračka splňuje výše daná kritéria, pokusíme se ji během času zařadit do nabídky. Pokud máte děti s jakýmkoli handicapem, nebo speciální potřebou je to také možnost, jak nám doporučit hračku, kterou potřebujete vy , nebo ostatní rodiče pro své děti.

Pravidla půjčování hraček

 1. Cílem naší půjčovny je nabídnout služby rodinám s děti od 0-cca 10 let.
 2. Hračky smí z půjčovny vyzvednout osoba starší 18 let, po předložení průkazu totožnosti (platí pouze v případě prvního půjčení, pak postačí podpis dospělé osoby).
 3. Hračky vrací do půjčovny ta samá osoba, která si hračky půjčila.
 4. Některé hračky vyžadují baterie. Tyto hračky půjčujeme včetně baterií, prosíme Vás tímto, abyste hračku na baterie vrátili ve stejném stavu, jak jste si ji půjčili. Nevracejte hračky totálně vybité!
 5. Ztrátu a poškození půjčených hraček budeme řešit individuálně. A to zaplacením poměrné části, nebo celkovým odkoupením hračky. Odkupní cena se počítá dle stáří a pořizovací ceny hračky, která je uvedena v přiloženém katalogu. Doufáme však, že budete zodpovědní a tyto situace budou nastávat minimálně.
 6. U her a stavebnic počítejte s kontrolou dílků, proto hračky vracejte v původním stavu (dodržujte třídění velikosti a barev jednotlivých součástí).
 7. Údržba hraček: Každý je povinen vrátit hračku čistou. Přesto doporučujeme, abyste si hračky z půjčovny před použitím otřeli a pečlivě zkontrolovali, zda jsou pro vaše děti bezpečné a připravené na hraní.
 8. Hračky nejsou určeny pro hraní v dětském klubu KidzTown. Výjimkou jsou pouze akce pořádané na propagaci půjčovny.
 9. Hračky a hry používejte výhradně k účelům, pro které byly vyrobeny.
 10. Za bezpečnost při použití jakékoliv hračky a hry z půjčovny odpovídají rodiče.

English version:

Toys and Games Galore!

Our children and their teachers are the ones who look forward to summer vacation the most. For us parents it usually means providing activities for our kids for the next 60 days. This can be fun and enriching and can include a family vacation, a camp, and adventures at grandma’s and grandpa’s house. However, sometimes during summer break children get sick or just bored, and for such cases KidzTown provides a solution – toy rental. These toys and games can enrich moments with your kids for a fraction of the price you would pay for new toys. We currently offer about 80 toys and games which you can borrow and then return from KidzTown in Kolín (V Zídkách 402). We invite your ideas and suggestions for toys which would be interesting or helpful to you.

For more information, please contact Mirka Smetanová via email or by telephone: saseku@seznam.cz, tel: 731504356 or contact KidzTown through our Facebook page: Dětský klub KidzTown.

The Toy Rental of MC KidzTown

Our toy rental is not in any way a business. We simply wish to be a help and inspiration to moms from Kolín and its surrounding area. Often as parents we buy our kids toys for special occasions such as Christmas or birthdays. Sometimes it happens that the children receive so many toys at one time that they aren’t as excited about them as we had anticipated they would be. That’s why we here! We offer toys that you don’t have to buy. We focus primarily on educational toys, wooden toys or toys with sound. Not all of our toys are new. Don’t hesitate to come and look over our selection of toys at KidzTown.

Criteria for our toy selection

In our toy supply, we are most interested in the development of children in these areas:

 • Hearing stimulation
 • Hand-eye coordination
 • Discernment of sizes, shapes, colors
 • Development of spatial perception
 • Support of communication skills
 • Counting, the telling of time
 • Development of motor skills and hand coordination
 • Perception of causes and consequences
 • Support of environmental awareness

These criteria help us determine which toys and games we accept into our toy supply for your children. Therefore, you will not find electronic toys, fighting toys or any electronic games (computer, Play Station, etc.). If you are looking for toys or games which are not in our supply, please fill out a “recommendation sheet” and if the toy fulfills the given criteria stated above, we will try to find and add the toy to our supply. If you have children with any type of disability or special need, please recommend to us toys that would be of benefit to them.

Rules for the borrowing of toys

 1. The goal of our toy rental is to offer a service to families with children between the ages of 0-10 years of age.
 2. Only individuals older than 18 years of age may borrow toys. Individuals must present a valid identification card (for first-time borrowers) to verify age.
 3. The same individual who borrowed the toy must return the toy.
 4. Some toys require batteries. These toys we lend WITH the batteries and ask that you return the toy with the batteries in the same condition as it was when first borrowed. Please do not return toys with dead batteries.
 5. The loss or damage of borrowed toys will be addressed individually, as to whether payment should be made for the full cost of the toy or only part of the cost of the toy. The cost value for each toy is included with the toy’s description. We trust that you will be responsible and these situations will be rare occasions.
 6. For games and building sets with many parts, please check to make sure all the pieces are present and in their original condition before returning them (please keep sizes and colors sorted correctly).
 7. Maintenance of toys: everyone is obliged to return the borrowed toy cleaned. Even so, for your child’s safety, we recommend wiping the toy before its use and checking to make sure it is complete and intact.
 8. The toys are not for use during the meetings in the KidzTown children’s club. The only exceptions are for events that promote awareness of the toy rental.
 9. Toys and games are to be used in accordance with their stated purpose.
 10. Parents are responsible for the safety of their children during the use of the toys and games borrowed from KidzTown.